Ordningsregler

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller reglerna

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter, och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaning inte följer reglerna, kan det bli fråga om uppsägning.

Har du frågor

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du välkommen att kontakta styrelsen. Du når styrelsen via hemsidans kontaktformulär.

Information till den boende

Information från styrelsen förmedlas på föreningens hemsida. Viktiga eller speciella meddelanden sätts upp på anslagstavlan i portarna, breven finns också att läsa på hemsidan. Det är varje medlems ansvar/skyldighet att ta del av den information styrelsen förmedlar. Vid porttavlorna finns också en allmän anslagstavla där man kan sätta upp meddelanden. Meddelanden och övriga anslag får inte sättas upp i portarna eller på andra ställen inom fastigheten.

Om allmän aktsamhet

 • Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för dess underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
 • Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med något av våra serviceföretag, se under hemsidan HJÄLP.
 • Om skada eller annat fel inträffar i huset ska du i första hand ta kontakt med styrelsen eller enligt anslag i porten.
 • Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt packning på kran respektive toalett när vatten står och droppar eller rinner. Kostnader för vatten och gemensam el belastar din avgift till föreningen.

Om säkerhet

 • Kontrollera att ytterporten i fastigheten stängs efter in- och utpassering. Detta är viktigt ur brand- och ventilationssynpunkt.
 • Lämna inte källardörrarna olåsta.
 • Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare. Brandvarnare bekostas av lägenhetsinnehavaren själv.
 • Meddela gärna grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid på så sätt minskar du risken för eventuell skada eller inbrott.

Balkonger – altaner

Balkonger/altaner får inte användas för:

 • permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering
 • skakning av mattor, sängkläder med mera Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket.
 • Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

Om du röker eller grillar på balkongen ska du visa hänsyn till dina grannar som kan vara känsliga för rök/os. Tänk på att det bara är tillåtet med el-grill. För större förändringar av balkonger/altaner/uteplatser krävs styrelsens godkännande.

Tvättstuga

Föreningen har en tvättstuga belägen i Fredriksbergsvägen 3.
Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan.
Mattor och annan tung eller skrymmande tvätt får inte tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.
Använd tvättpåsar vid tvätt av BH eller andra plagg med hakar eller byglar.

Gården

Rökning och husdjur undanbedes på lekplatsen.
Parkeringsförbud råder inom föreningens fastighet utom på aviserade platser.

Avfallshantering

 • Sopnedkasten får endast användas för sedvanliga hushållssopor. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i sophuset. Pressa inte ner överfulla påsar. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.
 • För glas, tidningar, papper, kartonger, plast mm finns insamlingsplatser, bl a vid bensinmacken
 • Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt. Se www.vaxholm.se

Parkeringsplats

Byte, ansökan eller uppsägning av parkeringsplats sker genom styrelsen för Brf Minören 2.
Särskilda regler gäller beroende på vilken plats du tilldelas.

Källare och allmänna utrymmen

Trapphus och andra gemensamma utrymmen skall hållas fria från cyklar, barnvagnar med mera. Detta av brand- och säkerhetsskäl. I källarförråd får personliga tillhörigheter förvaras endast på avsedd
plats. Gångarna ska hållas fria och får inte belamras. Rökning i allmänna utrymmen såsom trapphus, hiss, tvättstuga etc. är inte tillåtet.

Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringarna på gården eller på barnens lekytor. Hundar måste vara kopplade i området. Plocka upp djurets spillning.

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss, tvättstuga och gård. Reglerna gäller dygnet runt men på vardagar från kl. 22 på kvällen till kl. 07 på morgonen bör man visa särskild hänsyn. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Detsamma gäller spelning av TV, stereo, musikinstrument m.m. Har du fest, informera gärna grannarna i god tid för att försäkra dig om att du inte kommer att störa.
Utöver dess ordningsregler gäller föreningens stadgar.