Parkeringsplatser

Parkeringsregler gällande Brf Minören 1 och Brf Minören 2

SBC har hand om uthyrningen av våra parkeringsplatser. För att ansöka om parkeringsplats tas kontakt med SBC genom att logga in eller ring 771-722 722.

Fördelning

P-platserna fördelas för bägge föreningarna genom en gemensam kölista. Det är inte tillåtet att byta plats med varandra. All p-platsfördelning sker via SBC. Önskemål om annan typ av p-plats, till exempel med motorvärmare eller under tak, anmäls till SBC som fördelar efter kölista. Varje medlem/hyresgäst har rätt till en p-plats per lägenhet.

I det fall någon inte önskar plats, finns möjligheter att tilldela en extra plats till medlem/hyresgäst som har fler än en bil i familjen. En p-plats följer aldrig med i köp/överlåtelse av lägenhet. En ny medlem/hyresgäst måste ansöka om parkeringsplats separat. Man hyr inte heller specifik plats, utan föreningen/SBC kan byta platsen mot annan om behov föreligger. I första hand av samma typ.

Nyttjanderätt

P-platsen upplåtes endast för parkering av fordon (personbilar och motorcyklar)  som är försäkrat och i körbart skick. Fordon som är oförsäkrad och inte är körbart skick, eller på annat sätt är farlig eller störande för omgivningen skall på anmodan flyttas från platsen. Om så inte sker, kan föreningarna/ SBC säga upp p-platsen till omedelbart upphörande. P-platsen får inte hyras ut i andra hand eller lånas ut till annan, annat än tillfälligtvis.

Stora bilar

P-platserna är, i första hand, avsedda för personbilar. och motorcyklar. Fordon registrerade som lätta lastbilar får stå på platsen om det kan ske utan olägenhet för andra – med undantag för övre p-däck, platserna med motorvärmaruttag. Där får inte stora bilar/lastbilar parkeras då det blir för hög belastning på konstruktionen.
Om föreningarna får klagomål på lastbilar parkerade på p-platserna så får föreningen genom SBC anmoda till medlemmen att flytta på bilen/lastbilen alternativt ansöka om en annan p-plats som inte är på övre däck. Sker inte det så kan rätten till p-platsen vara förverkad och platsen sägs omedelbart upp.

Extra plats

Om föreningen har tillgång till fler platser än vad som efterfrågas finns möjlighet att hyra ut extra plats till medlem/hyresgäst som har fler än en bil i familjen. Man är aldrig garanterad mer än en plats. Föreningen kan när som helst ta tillbaka en extra tilldelad plats om behov föreligger.

Avgift

Typ 1. Plats utan tak och motorvärmare – 300 kr/mån.

Typ 1b. Plats utan tak och motorvärmare på Kronängsvägen – 200 kr/mån.

Typ 2. Plats under tak – 400 kr/mån.

Typ 3. Plats med motorvärmare – 400 kr/mån.

Typ 4. Plats under tak med motorvärmare – 500 kr/mån

Typ 5. Plats med laddningsstolpe för elbil – 900 kr/mån.

Observera att typ 1b hyrs enbart ut som extraplatser till boende som redan har plats närmare bostäderna.

Avgiften för p-platserna kan när som helst ändras efter gemensamt beslut i styrelserna för Minören 1 och Minören 2. I samband med avgiftshöjning har den person som hyr platsen rätt att omedelbart säga upp p-platsen.

P-plats med eluttag för motorvärmare

För p-plats med eluttag måste p-platsinnehavaren själv tillhandahålla godkänd anslutningskabel till eluttaget. Eluttaget skall hållas låst såväl vid begagnandet som eljest. Anslutningskabeln får inte sitta i eluttaget då kabeln inte är kopplad till bilen.

Det är absolut förbjudet att ladda en elbil i eluttag för motorvärmare. Motorvärmaruttag och vanliga vägguttag är inte dimensionerade för att klara den värmeutveckling som kan uppstå när uttaget belastas med hög effekt under lång tid. Värmeutvecklingen innebär brandrisk och snabbare åldrande av elanläggningens komponenter. Därför avråder Elsäkerhetsverket skarpt från denna typ av laddning.

Det är inte tillåtet att manipulera timern på eluttaget med pinnar och dylikt. Om detta upptäcks så kommer p-platsinnehavaren utan föregående varning att förlora sin plats och flyttas till en annan plats utan tak och motorvärmare.

P-plats med laddningsstolpe för elbil

Hyr du en parkering med el-bilsladdare är denna plats endast till för dig som hyr. Det går inte att dela eller låna ut din plats till annan medlem.

Vid behov av plats för laddning av elbil ansökes om detta hos SBC. Elbilar får under inga omständigheter laddas på motorvärmaruttagen.

Besöksparkering

Besöksparkeringen är endast avsedd för besökande till området. Det är inte tillåtet för boende i området att parkera sina bilar på besöksparkeringen. Gör du det riskerar du att få parkeringsböter.

Tiden man får stå är 4 timmar. Varje lägenhet i Minören 1 och 2 har ett parkeringstillstånd som är knutet till lägenheten och som kan användas när vid besök som pågår länge än 4h. Om du tappar bort tillståndet kommer du att debiteras. Tillståndet skall placeras synligt i framrutan på bilen.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade

Det finns ett fåtal parkeringsplatser uppe bland husen som räknas som handikapplatser. Om man vill ansöka om en sådan plats görs det till respektive styrelse och det krävs då ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Uppsägning

Det är tre (3) månaders uppsägning av p-plats. Uppsägning av platsen som inte sker i samband med avflyttning, ska göras direkt till SBC. Vid avgiftshöjning kan nyttjanderättshavaren säga upp p-platsen omedelbart. Vid avflyttning från föreningen sägs p-platsen upp i samband med avflyttningen oavsett uppsägningstid.

Här kan du läsa mer om våra regler gällande trafik och parkering på gården